Onze algemene voorwaarden

De kleine lettertjes van Betaselect B.V. voor jouw gemak op een rijtje gezet.

Artikel 1. Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst, overeenkomst, aanbieding, inzet van derden, offerte en/of overige levering tussen Betaselect BV, hierna te noemen Opdrachtnemer, en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. In het kader van de privacywetgeving is het afsluiten van een verwerkersovereenkomst een verplichting bij verwerking van persoonsgegevens.

3. Algemene-, inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in goed overleg de geheel of gedeeltelijk nietig verklaarde bepaling(en) vervangen door één of meerdere bepalingen welke zoveel mogelijk naar de strekking van de oorspronkelijke bepalingen(en) zijn. Deze ‘nieuwe’ overeengekomen bepaling(en) zullen nadrukkelijk schriftelijk worden vastgelegd.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden staan vermeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of Offertes:

1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding en/of offerte op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de aanbieding en/of offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien naar redelijker wijs deze een vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een aanbieding en/of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, al dan niet, van overheidswege, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Overige zakelijke kilometers komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.

5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Duur, uitvoering en wijzigingen van de overeenkomst:

1. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de termijn zoals gesteld in de overeengekomen overeenkomst.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, dan is de Opdrachtgever verplicht deze medewerker(s) naar inzicht van Opdrachtnemer te faciliteren om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.

4. De door Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden staan onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever.

6. Indien de overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd is Opdrachtnemer is gerechtigd de uitgevoerde fasen afzonderlijk te factureren.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Alle eventuele wijzigingen zullen in de gewijzigde overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden opgenomen. Eventuele prijswijzigingen zullen door Opdrachtnemer zoveel als mogelijk vooraf worden gecommuniceerd. Zo niet, dan zullen de doorgevoerde prijswijzigingen zoveel als mogelijk, een en ander uitsluitend te bepalen door Opdrachtnemer, in de strekking van de vervangen overeenkomst liggen. Het wijzigen van de overeenkomst is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst met Opdrachtnemer op te zeggen of te annuleren.

7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verlenen van alle medewerking en het tijdig volledig verschaffen van alle informatie en gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft deze noodzakelijk te vinden voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zo niet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn van de overeenkomst op te schorten. De uit de eventuele vertraging voortvloeiende extra kosten worden volgende de in de overeenkomst overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.

9. Opdrachtnemer kan, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit een nadelig gevolg zou kunnen hebben, een en ander uitsluitend te bepalen door Opdrachtnemer, voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren dienst(en).

10. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade geleden aan de zijde van Opdrachtnemer, die direct of indirect, is ontstaan doordat Opdrachtgever door niet deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe Opdrachtnemer en Opdrachtgever een overeenkomst hebben afgesloten, in gebreke is geraakt.

11. Indien de door Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden werkzaamheden gaat verrichten die toebehoren aan een ander functieniveau dan is overeengekomen in de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht om het tarief aan te passen.

12. Opdrachtnemer is gerechtigd om tweemaal per kalenderjaar op de tarieven, van alle tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tevens reeds, gesloten overeenkomsten, een prijsverhoging door te voeren, voortvloeiend uit wettelijke maatregelen, CAO afspraken, conform het CPI Consumentprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS, onvoorziene kostenstijging voortvloeiend uit activiteiten van de opdracht(en), gewijzigde arbeidsvoorwaarden van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde professional(s) en/of derden.

Artikel 4. Tussentijdse opzegging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst:

1. Een opdracht voor bepaalde tijd kan door de Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.

2. In geval van een opdracht voor onbepaalde tijd geldt voor de Opdrachtgever de opzegtermijn zoals overeengekomen in de overeenkomst.

3. Indien de Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig de verplichtingen zoals overeengekomen in de gesloten overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de na te komen verplichtingen van Opdrachtnemer op te schorten en/of de gesloten overeenkomst te ontbinden. Indien Opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, is Opdrachtgever verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling, welke direct opeisbaar zijn door Opdrachtnemer.

4. Indien Opdrachtgever of Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is Opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien Opdrachtgever in staat van liquidatie en/of faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over het vermogen verliest of aannemelijk gaat verliezen, is Opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere in gebreke stelling alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden.

Artikel 5. Overname professional(s) en/of derden en Werving&Selectie:

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de door Opdrachtnemer aangeboden en/of ingezette professional(s) en/of derden, direct of indirect, in dienst te nemen of voor zich te laten werken binnen 12 maanden na de aanbieding en/of offerte of binnen 12 maanden na het einde van de opdracht, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om de door Opdrachtnemer aangeboden en/of ingezette professional(s) en/of derden, direct of indirect, ter beschikking te stellen en/of door te lenen aan derden.

3. Bij een succesvolle vervulling van een Werving & Selectie opdracht wordt door opdrachtgever aan opdrachtnemer een honorarium van driemaal het bruto maandsalaris van de kandidaat, op basis van fulltime, geldend bij de opdrachtgever, in rekening gebracht inclusief emolumenten en exclusief BTW.

4. Het bruto maandsalaris is het maandsalaris inclusief alle emolumenten, zoals de door Opdrachtnemer aangedragen kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. Dit maandsalaris wordt ook in het geval van een deeltijdfunctie gebaseerd op een volledige werkweek. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag, een dertiende maand, tantième, bonussen en provisies, de geldelijke waarde van een auto van de zaak, onkostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwantificeren uitkeringen en employee benefits.

5. Indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan artikel 5.1, 5.2, 5.3, en 5.4 van deze algemene voorwaarden is Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van viermaal het bruto maandsalaris van de kandidaat, op basis van fulltime, inclusief emolumenten en exclusief BTW.

6. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om na een aaneengesloten detacheringsperiode van tenminste 1800 declarabele uren en de schriftelijke toestemming van de werkgever, zijnde Betaselect BV of een aangewezen derde partij, de desbetreffende door opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden kosteloos een dienstbetrekking aan te bieden, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Overmacht:

1. Indien Opdrachtnemer wordt gehinderd in het nakomen van enige verplichtingen richting de Opdrachtgever als gevolg van een omstandigheid welke niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, dan is Opdrachtnemer niet gehouden aan het nakomen van deze verplichten.

2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, van alle oorzaken van buiten, wel of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed op kan of heeft kunnen uitoefenen, waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Daaronder inbegrepen werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer.

3. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt heeft Opdrachtnemer het recht de verplichtingen richting de Opdrachtgever op te schorten, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding aan Opdrachtgever. 4. Indien Opdrachtnemer ten tijde van overmacht de verplichtingen richting de Opdrachtgever gedeeltelijk is nagekomen of deze kan nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om over dit gedeelte te factureren richting de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden de factuur over de gedeeltelijke nagekomen verplichtingen te voldoen.

Artikel 7. Facturatie, betaling, bezwaar en incassokosten:

1. Facturatie geschiedt op maandelijkse of week basis.

2. Betaling, door Opdrachtgever, dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien Opdrachtgever verzuimt op tijd te betalen is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim. In geval van faillissement, liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de opdrachtgever is elke vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar. In geval van verzuim van betaling door de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen. De rente wordt berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. In geval van verzuim van betaling door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Alle bezwaren tegen facturen dienen schriftelijke binnen 5 werkdagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer kenbaar te moeten worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid:

1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade, direct of indirect, van welke aard dan ook, welke door Opdrachtnemer en/of de Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden worden veroorzaakt aan de Opdrachtgever of aan derden.

2. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door de Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden zijn aangegaan of op welke wijze dan ook door toedoen van de Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden, zijn ontstaan jegens Opdrachtgever en/of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van deze derden.

3. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer inzake alle mogelijke vorderingen inzake verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, door de door Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden. .

4. Opdrachtgever is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor het handelen en nalaten van de door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ingezette professional(s) en/of derden. Deze kosten kunnen niet worden doorberekend aan Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever verzuimt een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, is Opdrachtgever zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en/of gevolgschade welke hier uit voortvloeit. In het geval dat Opdrachtgever het noodzakelijk acht dat de door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ingezette professional(s) en/of derden middels een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt worden, zal Opdrachtnemer deze kosten, op basis van de daadwerkelijke kosten, aan Opdrachtgever doorbelasten.

Artikel 9. Geheimhouding en Intellectueel eigendom:

1. Zowel Opdrachtnemer, Opdrachtgever als de door Opdrachtnemer ingezette professional(s) en/of derden zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke of aannemelijk vertrouwelijke informatie welke zij van de andere partij hebben verkregen.

2. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Uitsluitend de rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

2. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen alvorens een beroep op de rechter te doen.